Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z Karnetów na zabiegi rehabilitacyjne oferowane przez Klinikę Ruchu.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Klinika Ruchu – Andrzej Kępczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kępczyński KLINIKA RUCHU w Warszawie, posiadający NIP 7392143814, REGON 013137170. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są przez Klinikę Ruchu pod adresem: ul. Odyńca 71/67, 02-644 Warszawa.
  • Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem nabycia Karnetu przez jej przedstawiciela ustawowego i wyrażenia przez przedstawiciela ustawowego zgody na poddanie tej osoby zabiegom rehabilitacyjnym.
  • Karnet – dokument wystawiony przez Klinikę Ruchu w związku z nabyciem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługującego Pacjentowi prawa do serii zabiegów rehabilitacyjnych w Klinice Ruchu, którego treść odpowiada wpisom w systemie informatycznym Kliniki Ruchu w zakresie uprawnień Pacjenta do serii zabiegów rehabilitacyjnych.

§ 1

 1. Klinika Ruchu umożliwia nabycie prawa do wykorzystania przez Pacjenta serii zabiegów rehabilitacyjnych płatnych jednorazowo z góry.
 2. Jedna osoba może nabyć jednocześnie maksymalnie dwa Karnety.
 3. Nabywca Karnetu może go wykorzystać osobiście albo wskazać w chwili jego nabycia inną osobę uprawnioną do wykorzystania Karnetu.
 4. Karnet może być wykorzystany wyłącznie przez jedną osobę.
 5. Wystawiony przez Klinikę Ruchu Karnet nie może być przedmiotem dalszego obrotu prawnego.
 6. Karnet nie podlega zwrotowi i nie jest wymieniany na środki pieniężne.

§ 2

 1. W celu wykorzystania Karnetu należy umówić w Recepcji Kliniki Ruchu wizytę na wykonanie zabiegu rehabilitacyjnego w ramach serii, o której mowa w § 1, z co najmniej 3 (trzy) – dniowym wyprzedzeniem.
 2. Pacjent jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu wizyty najpóźniej do godz. 2100 dnia poprzedzającego dzień, na który wizyta została umówiona. W takim przypadku umawiany jest nowy termin w sposób wskazany wyżej w pkt 1. W przypadku braku odwołania wizyty we wskazanym terminie, dana wizyta zostaje uznana za zrealizowaną.
 3. W ramach Karnetu każdorazowo Klinika Ruchu dopuszcza możliwość wykonania zabiegu po stwierdzeniu w systemie informatycznym Kliniku Ruchu istnienia uprawnienia Pacjenta do serii zabiegów rehabilitacyjnych, o której mowa w § 1.
 4. Klinika Ruchu zastrzega możliwość poproszenia Pacjenta o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 5. Pacjent zobowiązany jest poinformować Klinikę Ruchu o ewentualnych przeciwskazaniach zdrowotnych odnoszących się do wykonania zabiegów rehabilitacyjnych objętych Karnetem.
 6. Klinika Ruchu zastrzega możliwość odmowy wykonania zabiegu rehabilitacyjnego objętego Karnetem, w przypadku stwierdzenia przez osobę wykonującą zabiegi rehabilitacyjne przeciwskazań w zakresie możliwości poddania Pacjenta danemu zabiegowi.
 7. Skorzystanie przez Pacjenta z zabiegu rehabilitacyjnego jest stwierdzane wpisem uprawnionej osoby w systemie informatycznym Kliniki Ruchu.

§ 3

 1. W przypadku nierealizowania przez Pacjenta prawa do wykorzystania serii obejmującej 10 (dziesięć) zabiegów rehabilitacyjnych w całości bądź w części w określonym w Karnecie terminie wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.
 2. Klinika Ruchu informuje, że okres, o którym mowa w § 1 ust. 1 może zostać przedłużony przez Klinikę Ruchu, na życzenie Pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego, w przypadku, w którym w trakcie realizacji Karnetu zaistnieją po stronie Pacjenta okoliczności skutkujące udokumentowanymi przeciwskazaniami o charakterze medycznym do poddania Pacjenta zabiegom objętym Karnetem w określonym w nim terminie. W takim przypadku Klinika Ruchu dopuszcza, bez dodatkowej opłaty, przedłużenie okresu na wykorzystanie Karnetu o okres trwania wskazanej wyżej przeszkody, wynikający z treści przedłożonego przez Pacjenta dokumentu stwierdzającego wspomniane wyżej przeciwskazania.
 3. Niezależnie od sytuacji opisanej w pkt 2, w przypadku niewykorzystania przez Pacjenta serii obejmującej 10 zabiegów rehabilitacyjnych w terminie wynikającym z Karnetu istnieje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Karnetu, na życzenie Pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego, na dalszy okres bezterminowo, pod warunkiem dopłaty kwoty będącej równowartością dziesięciu wizyt pełnopłatnych zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Klinice Ruchu na dzień dokonania dopłaty.
 4. Nabycie Karnetu z uzyskaniem obniżki wskazanej w § 1 pkt 1 nie łączy się z ewentualnymi innymi rabatami bądź promocjami, które mogą zostać wprowadzone przez Klinikę Ruchu.

§ 4

 1. Pacjent jest uprawniony do składania w Klinice Ruchu reklamacji dotyczących realizacji jego uprawnień wynikających z Karnetu.
 2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej (e-mail) poprzez wysłanie wiadomości na adres: rejestracja@klinikaruchu.pl lub pisemnie w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji. W treści reklamacji należy wskazać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację i adres kontaktowy oraz opisać zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji.
 3. Klinika Ruchu rozpatrzy reklamację złożoną we wskazany powyżej sposób w terminie 2 (dwa) – tygodniowym i udzieli odpowiedzi kierując ją na adres podany przez Pacjenta w treści reklamacji.

§ 5

 1. Nabywca Karnetu, jak również Pacjent zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Nabycie Karnetu i jego używanie wymaga akceptacji i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022
 3. Klinika Ruchu jest uprawniona do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują począwszy od dnia określonego przez Klinikę Ruchu, jednak nie wcześniej niż od 3 dnia od dnia udostępnienia nowej treści Regulaminu.
 4. Sposób realizacji Karnetów zakupionych przed rozpoczęciem obowiązywania nowej treści Regulaminu normowany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dniu wydania danego Karnetu.