Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kliniki Ruchu z dnia 15.11.23r.

I. Administrator danych osobowych

W związku z rezerwacją internetową/telefoniczną wizyty informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Andrzej Kępczyński KLINIKA RUCHU w Warszawie, posiadający NIP 7392143814, REGON 013137170. Usługi fizjoterapeutyczne wykonywane są przez Klinikę Ruchu pod adresem: ul. Odyńca 71 lok 67, 02-644 Warszawa., dalej jako ,,Administrator”.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej w postaci zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

II. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzoru;
  7. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przekazywane osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego ze strony Administratora oraz w przypadku potrzeby – uprawnionym organom.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Wszelkie żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy zgłaszać do Administratora listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres:

rejestracja@klinikaruchu.pl

ul. A. E. Odyńca 71
02-644 Warszawa

Mając powyższe na uwadze, aby realizować ww. cele, w tym rejestrację wizyty w gabinecie Klinika Ruchu konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest dobrowolna.

III. Prawo dostępu do informacji

Użytkownik ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
  2. ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

IV. Zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez Klinikę Ruchu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych.

Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.